تامین نیروی خدماتی

تاریخ انتشار : 2020/06/18

سنتریا با در اختیار داشتن تیم آموزش بسیار قوی اقدام به آموزش نیروهای خدماتی در حوزه های مختلف نموده و با صرف وقت و هزینه  اطمینان خدمات گیرندگان را جلب نموده و خدمات طولانی مدتی را با کیفیت های بین المللی ارایه مینماید.

این خدمات شامل دو بخش در سطح خدمات خانگی و  خدمات اداری می باشد.

برخی از مشتریان

سفارت آلمان
بازرگانی تهران
مجتمع مسکونی باران